Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Kraamzorg Grote Droom, Klein wonder

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de met Kraamzorg Grote Droom, Klein wonder afgesloten zorgovereenkomst door middel van inschrijving en daarop volgende bevestiging kraamzorg.

Kraamzorg Grote Droom, Klein wonder hierna te noemen: Kraamzorg Droom,Wonder
Inschrijving vindt plaats door middel van akkoord door de cliënt op het vastgestelde inschrijf- formulier van kraamzorg.
Met het inschrijfformulier worden tevens deze algemene voorwaarden aan de cliënt overhandigd door middel van het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 1: Te leveren zorg

• Kraamzorg Droom,Wonder biedt zorg op maat. Bij aanvang van de zorg wordt met de cliënt overlegd hoe de geïndiceerde uren worden verdeeld en wat de specifieke wensen zijn. Na 3
en 6 dagen zal de zorgverlening geëvalueerd worden.
• Het maximale aantal uren te leveren zorg wordt , in overleg met cliënt, bepaald op basis van het Landelijk indicatie protocol.
• Prioriteit voor kraamverzorgende is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt .
• Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kraamzorg Droom,Wonder het recht werkzaamheden te laten verrichten door een derde.
• Kraamzorg Droom,Wonder probeert te zorgen voor één en de zelfde kraamverzorgende in de hele kraamtijd. Mocht er toch een wisseling noodzakelijk zijn dan zorgen de kraamverzorgenden ervoor dat de continuïteit van de zorg voor moeder en kind gewaarborgd is.
• Kraamzorg Droom,Wonder verklaart zich ter zake van de uitvoering van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) te hebben aangesloten bij een klachtenregeling. In geval de cliënt klachten heeft over de uitvoering van de verleende kraamzorg en deze niet in onderling overleg tussen Kraamzorg Droom,Wonder en de cliënt kunnen worden verholpen, zal de cliënt gebruik kunnen maken van de klachtenprocedure (zie artikel 10). Kraamzorg verklaart te voldoen aan de eisen die de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) ter zake van de klachten- en geschillenbehandeling stelt aan zorgaanbieders.

Artikel 2: ARBO-richtlijnen (Arbeids Omstandigheden Wet)

• Kraamzorg Droom,Wonder werkt volgens ARBO-richtlijnen.
• Werklocatie en werkomstandigheden moeten veilig en werkbaar zijn. Indien dit niet het geval is, kan de zorg worden stopgezet.
• Bij een thuisbevalling en tijdens de kraamtijd moet het bed van de kraamvrouw op een minimale werkhoogte van 70 cm en maximale werkhoogte van 90 cm worden gebracht. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, kan de zorgverlening beperkt worden.
• Er dient warm, stromend water aanwezig te zijn op de plek waar de kraamvrouw en de baby worden verzorgd.

Artikel 3: Vervoer

• Kraamzorg Droom,Wonder adviseert haar personeel om geen gebruik te maken van de auto van de cliënt. Indien de kraamverzorgende, op verzoek van de cliënt, wel gebruik maakt van de auto, dan geschiedt dit volledig voor risico van de cliënt. Kraamzorg Droom,Wonder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, die hiervan het gevolg is.

Artikel 4: Tarieven

• De maximale tarieven voor Kraamzorg worden jaarlijks vast gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
• De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.
• Alle cliënten betalen een wettelijke bepaalde eigen bijdrage. Afhankelijk van de aanvullende verzekering van de cliënt kan dit bedrag geheel of gedeeltelijk terug gevraagd worden bij de verzekering.

Artikel 5: Annulering

• Een annulering kan alleen schriftelijk worden gedaan, tenzij er wordt geannuleerd op
medische gronden. In een dergelijk geval dient een verklaring van de behandelend arts te worden overgelegd.
• Bij annulering wordt in ieder geval € 75,- in rekening gebracht voor gemaakte kosten.

Artikel 6: Betaling

• De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de tijdige voldoening van de financiële verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met Kraamzorg Droom,Wonder. Een eventuele zorgverzekeraar
is geen partij in deze overeenkomst.
• De betalingstermijn van Kraamzorg Droom,Wonder is 14 dagen. Na de termijn van 14 dagen is zonder in gebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd.
• Bij het niet tijdig voldoen van een openstaande nota is Kraamzorg Droom,Wonder gerechtigd zonder ingebrekestelling tot incasso over te gaan, en alle daarmee verband houdende kosten en rente met een minimum van € 22,50 op de cliënt te verhalen. Indien Kraamzorg Droom,Wonder om welke reden dan ook, van de ziektekostenverzekeraar geen uitkering ontvangt, dient de cliënt alsnog het volledige verzorgingsbedrag aan Kraamzorg te betalen. De verplichting tot betaling van het verschuldigde bedrag over de gehele kraamperiode blijft bestaan.

Artikel 7: Ongewenst gedrag

• Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drugsgebruik, (dreiging met ) geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan.
• Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

• Kraamzorg Droom,Wonder kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een medewerker zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt
worden aangetoond.
• Kraamzorg Droom,Wonder is maximaal aansprakelijk voor het bedrag dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering. Kraamzorg Droom,Wonder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van een medewerker van de cliënt.
• Er mag door kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke apparatuur( incl. aansluiting) en deugdelijk materialen (zoals kruiken ).
• Een melding van schade dient binnen 48 uur schriftelijk te geschieden bij Kraamzorg Droom,Wonder. Bij schade wordt er voor cliënt een eigen risico gehanteerd van maximaal € 100,-. Kraamzorg Droom,Wonder is uitsluitend aansprakelijk voor de schade boven het eigen risicobedrag tot het schadebedrag waarvoor Kraamzorg Droom,Wonder maximaal is verzekerd.
Artikel 9: Verstrekking volmachten
• Kraamverzorgende mogen geen gebruik maken van bankpassen,codes en/of creditcards van de cliënt. Bij overtreding hiervan is Kraamzorg Droom,Wonder niet aansprakelijk voor enigerlei schade die hierbij mocht ontstaan.

Artikel 10: Klachten

• Een cliënt kan een klacht binnen 7 dagen na beëindiging van zorg schriftelijk indienen bij Kraamzorg Grote Droom, Klein wonder
• T.n.v. W Mica-de Leede Eliotplaats 338
3068 VP Rotterdam

Deze klacht wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en de klager ontvangt hierop een schriftelijke reactie. Voor zover de klager zich niet kan vinden in de reactie op de klacht kan de klager zich wenden tot de civiele rechter.

Artikel 11: Geheimhouding & Privacy

• Kraamverzorgenden hebben een beroepsgeheim.
• Bij het leveren en/of verlenen van diensten aan cliënt houdt Kraamzorg Grote Droom, Klein
wonder zich aan de eisen van Wet bescherming persoonsgegevens.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het KVK